Maximale transitievergoeding per 2020: € 83.000,- bruto

In 2019 bedroeg de maximale transitievergoeding € 81.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger was dan € 81.000,- bruto. Per 1 januari 2020 geldt een maximum van € 83.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger was dan € 83.000,- bruto. Het maximum voor de transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractlonen volgens de MacroEconomische Verkenningen (MEV).

De PDF-versie van dit artikel vindt u hier.

Onder de WAB zal een werkgever minder snel € 83.000,- bruto hoeven te betalen, met name vanwege het verval van de specifieke regeling die voor 2020 gold voor werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar en van 50 jaar of ouder. Door die regeling viel de transitievergoeding voor deze groep werknemers snel hoger uit. Hieronder nog een korte samenvatting van de nieuwe berekeningsmethode van de transitievergoeding als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

De transitievergoeding bedraagt per 2020 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd. Tegenwoordig geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij ontslag (of als een werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt) recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt dus uitgegaan van het gehele dienstverband en niet meer afgerond op halve jaren.

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers vervallen. De uitzondering dat zij in geval van een slechte financiële situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing. Ook is de gunstigere transitievergoeding voor werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar en van 50 jaar of ouder vervallen. Werknemers die bij ontslag een dienstverband van langer dan 10 jaar hadden kregen een half maandsalaris aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling en hebben zij geen bijzondere uitgangspositie meer.

Let wel, niet elke werknemer die uit dienst treedt heeft recht op een transitievergoeding. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer eindigt, heeft de werknemer alleen recht op de transitievergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De Rijksoverheid heeft een factsheet uitgebracht waarin in hoofdlijnen de berekening van de transitievergoeding per 2020 staat beschreven.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag

Ons team arbeidsrecht bestaat uit:

Vereiste van minimale lichaamslengte bij de Griekse politie is indirecte discriminatie

Onlangs oordeelde het HvJ EU (ECLI:EU:C:2017:767) dat de vereiste…
24 november 2017/door Eunice Bruyninckx

Wat betekenen de maatregelen vanwege het Coronavirus voor de werkvloer?

Het Coronavirus leidt onder werkgevers tot veel vragen over wat…
16 maart 2020/door Olga Van Beijeren

Rapport wel of niet uitleveren?

Artikel ‘Rapport wel of niet uitleveren?’ in Gevaarlijke…
20 april 2018/door Elisa Benhaim

Hoe schrijf je kortere processtukken?

De gerechtshoven mogen in procesreglementen (en in iedere individuele…
23 juni 2022/door Tamara Novakovski

Vandaag verschenen: ‘Reclame’, deel 4 van IE in Bedrijf

Reclame , deel 4 van IE in Bedrijf is een must read voor ondernemers,…
6 april 2017/door Legaltree

Advocaat belicht traject. Een ongeval. En dan?

Artikel ‘Advocaat belicht traject. Een ongeval. En dan?’…
4 november 2020/door Elisa Benhaim

Podcast Is er onderhandelingsruimte bij anterieure overeenkomst?

Wat is een anterieure overeenkomst eigenlijk? Wat is het doel…
26 oktober 2021/door Liesbeth Driest

Vergoeding voor het gebruik van openbaar vaarwater: Precario of huur?

In Gemeentestem 2015/3

Lees het artikel
1 september 2015/door Willemijn Lever

Gastenrit bereden politie Prinsjesdag

Vandaag mocht ik mee met de gastenrit van de bereden politie…
20 september 2023/door Elisa Benhaim

Vacature partner Bestuurs-/Omgevingsrecht

15 maart 2021/door Redactie Legaltree

Verzelfstandiging van sportcomplexen, de juridische vormen van ingebruikgeving

Gemeenten speelden in het verleden een belangrijke rol bij het…
1 maart 2018/door Willemijn Lever

Podcast Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt waarschijnlijk in werking…
15 juni 2021/door Simona Tiems