Naschrift ‘Beschermingsprefs en de registratiedatum’

Naschrift mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Beschermingsprefs en de registratiedatum’, Ondernemingsrecht 2011/121, Wolters Kluwer.

Lees het naschrift hier.