Arbitrage

Legaltree’s arbitrage-team is genoteerd als een leading firm in Legal500 2023.

The Legaltree team continues to provide top quality work against very reasonable rates and with an excellent service. The structure of the firm guarantees in-depth partner involvement and direct contact. They respond swiftly and ensure we feel our cases are a priority to them, not just to us’

Involved in some of the high stakes and high attractive work over the past years. Strong referral practice, which reflects the respect they have gained from peers.’


Arbitrage is een vorm van private geschillenbeslechting. De bij het geschil betrokken partijen benoemen personen – gewoonlijk één of drie – die beslissen over het geschil dat hen wordt voorgelegd. Als partijen een voorkeur hebben voor arbitrage, moeten zij een overeenkomst tot arbitrage sluiten. De toegang tot de overheidsrechter wordt daardoor (goeddeels) afgesloten. Zo’n overeenkomst tot arbitrage kan ook tot stand komen door het stilzwijgend of uitdrukkelijk aanvaarden van een arbitraal beding in algemene voorwaarden. Arbitrage heeft verschillende voordelen in vergelijking met het voeren van een procedure bij de rechter. Nadelen zijn er echter ook.

Een arbitraal vonnis kan in veruit de meeste landen van de wereld gemakkelijk ten uitvoer worden gelegd. Bij een vonnis van de overheidsrechter is dat, in landen buiten de EU, veel minder het geval. De eenvoudige tenuitvoerlegging van vonnissen is met name in internationale geschillen (buiten de EU) een belangrijk voordeel van arbitrage.

Een ander voordeel kan zijn dat een geschil dat door middel van arbitrage wordt beslecht, vertrouwelijker wordt behandeld dan een geschil bij de overheidsrechter. Zo kunnen buitenstaanders normaal gesproken niet te weten komen dat bepaalde partijen in een arbitragezaak verwikkeld zijn. Ook kunnen zij geen zittingen bijwonen, wat bij een overheidsrechter wel kan.

Een voordeel van arbitrage is ook dat de te benoemen arbiters speciale deskundigheid kunnen hebben die voor het te beslechten geschil cruciaal is. Zo kan een scheidsgerecht dat moet oordelen over een overnamegeschil bestaan uit bijvoorbeeld een registeraccountant, een M&A-advocaat en een overheidsrechter.

Arbitrage kan een tijdrovende en dure manier zijn om een geschil te laten beslechten. Of de arbitrale procedure lang duurt is mede afhankelijk van de personen die als arbiter optreden. Partijen dienen hier bij hun keuze van arbiters rekening mee te houden. Ook de keuze van de (juridische) plaats van arbitrage is van groot belang voor de effectiviteit van de procedure.

In arbitrages worden in het algemeen hogere kostenveroordelingen uitgesproken dan in overheidsrechtspraak. Voor een winnende partij kan dat uiteraard sterk kostendrukkend werken. De verliezende partij moet echter rekening houden met forse extra kosten.

De meeste arbitragezaken worden geadministreerd door arbitrage-instituten, zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), het International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) of één van de vele gespecialiseerde of op bepaalde marktsegmenten gerichte arbitrage-instituten. Hieronder treft u een websiteoverzicht aan van een aantal arbitrage-instituten.

Partijen zijn – binnen de grenzen van de wet – vrij de arbitrage naar eigen wens in te richten. In veruit de meeste gevallen stellen de partijen niet zelf alle procedureregels op, maar verwijzen ze naar het arbitragereglement. Afwijkingen van dat reglement zijn in beginsel toegestaan.

De twee partijen bepalen zelf de juridische plaats van arbitrage, en anders doet het scheidsgerecht dit. Die plaats staat los van de feitelijke plaats waar de zitting wordt gehouden, en is beslissend voor de vraag welke arbitragewet van toepassing is. Ligt de plaats van arbitrage in Nederland , dan is de Nederlandse arbitragewet (artikel 1020-1073 Rv) van toepassing. Met name in internationale arbitrages worden, naast het arbitragereglement en de toepasselijke arbitragewet, wel specifieke internationale regelingen toegepast, zoals de IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration en de IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. Zie daarover: www.ibanet.org.

Een bijzondere tak van arbitrage vormt de internationale investeringsarbitrage.

De arbitragepartners van Legaltree voeren arbitrageprocedures in binnen- en buitenland, alsook arbitrage-gerelateerde procedures bij de overheidsrechter, zoals procedures inzake de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen, de vernietiging van arbitrale vonnissen, wraking van arbiters et cetera. Zij treden ook op als arbiter of als secretaris van scheidsgerechten.

Tegenwoordig zijn veel van de conflicten internationaal van aard. Daarbij rijzen vrijwel altijd de volgende vragen:

  • Bij welke rechter of arbiter kunt u terecht voor dit conflict?
  • Welk recht moet deze rechter of arbiter toepassen op het conflict?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de uitspraak meer is dan een papieren tijger – hoe krijgt u na uw gelijk ook daadwerkelijk uw geld, uw goederen of uw diensten?

Legaltree heeft zich in het bijzonder toegelegd op het beantwoorden van en procederen over deze vragen.
Legaltree heeft zeer uitgebreide ervaring met arbitrage. Wij kunnen uw onderneming efficiënt en doeltreffend bijstaan, zo nodig door het vormen van een team van advocaten met verschillende specialisaties. U bent verzekerd van de beste resultaten als onze advocaten in een vroeg stadium van een (potentieel) geschil worden ingeschakeld. We zijn dan nog in staat uw zaak de juiste kant op te sturen. Tijdig de juiste tactische keuzes maken of creëren vergroot de kans op het voorkomen of winnen van een procedure sterk.

Partners