Algemene_voorwaarden_Legaltree (PDF)

Algemene voorwaarden Legaltree

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Legaltree worden uitgevoerd (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten) en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2. Onder de naam Legaltree worden in het kader van deze algemene voorwaarden begrepen: alle individuele aan Legaltree B.V. verbonden advocaten die op enig moment op de website www.legaltree.nl als Legaltree Partner worden vermeld (hierna: de “Legaltree Partners”). Wanneer een Legaltree Partner praktijk voert in een praktijkvennootschap wordt deze praktijkvennootschap ook begrepen onder de naam “Legaltree” en is het de praktijkvennootschap die opdrachten aanvaardt en uitvoert. Legaltree vormt een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de door Legaltree uitgevoerde opdracht, of voor wier handelen of nalaten Legaltree aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, de individuele Legaltree Partner die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard, althans, wanneer deze Legaltree Partner zijn praktijk voert in een praktijkvennootschap, door deze praktijkvennootschap.

2.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3.

2.3. Legaltree adviseert uitsluitend over Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van art. 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (dat ziet op informatieverstrekking bij het aangaan van een overeenkomst langs elektronische weg) wordt, voor zover mogelijk, uitgesloten.

2.5 Legaltree kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop Legaltree van de opdrachtgever informatie en documenten heeft ontvangen die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.

2.6 Legaltree mag de opdracht beëindigen, ook voordat deze is voltooid of wanneer zij voor bepaalde tijd is aangegaan. De opdracht eindigt ook als de Legaltree Partner komt te overlijden, maar kan in dat geval met toestemming van de opdrachtgever door een andere Legaltree Partner worden overgenomen. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Als op het moment van beëindiging sprake is van vertegenwoordiging in rechte ten behoeve van de opdrachtgever zal Legaltree zich uit de procedure onttrekken. De opdrachtgever zal, als procesvertegenwoordiging verplicht is, een andere advocaat opdracht geven om de betreffende werkzaamheden over te nemen.

2.7 De door Legaltree uitgevoerde opdracht kan uitsluitend worden opgezegd en niet worden ontbonden; Legaltree kan niet worden gehouden om ontvangen bedragen terug te betalen uit hoofde van ongedaanmakingsverbintenissen of anderszins.

2.8 Legaltree voert de opdracht zelfstandig uit en staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. Legaltree bepaalt zelf de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder het inschakelen van derden zoals bedoeld in artikel 7), dit met inachtneming van de redelijke instructies van de opdrachtgever, maar met behoud van het recht om een instructie niet op te volgen als Legaltree dit in strijd met een behoorlijke uitvoering van de opdracht acht.

3. Honoraria en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Legaltree omvatten uitsluitend honoraria en verschotten. Per Legaltree Partner kan een verschillende tariefstelling gelden. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Als een vaste prijs is afgesproken behoudt Legaltree echter het recht voor om werkzaamheden die buiten de opdrachtomschrijving vallen buiten de afgesproken vaste prijs in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief, maar alleen wanneer die werkzaamheden worden verricht op verzoek van de opdrachtgever en/of wanneer het werkzaamheden zijn die Legaltree moet verrichten door oorzaken die toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever en/ of die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van de opdracht.

3.3. Verschotten zijn de kosten die Legaltree specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierechten en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten, vertalers en het handelsregister). Legaltree behoudt zich het recht voor, na voorafgaand overleg met opdrachtgever, bepaalde kosten van derden rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening te laten brengen.

3.4. Legaltree heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen.

4. Voorschot

4.1. Legaltree kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).

5. Betaling

5.1. Het honorarium en de eventuele verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, gedeclareerd.

5.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Eventuele klachten over de factuur dienen binnen de betalingstermijn kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de declaratie geldt als geaccepteerd. Declaraties kunnen uitsluitend met voorafgaande toestemming van Legaltree in contanten worden betaald.

5.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en zijn de wettelijke handelsrente en de volledige kosten voor buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso verschuldigd. Legaltree behoudt zich het recht voor de door de opdrachtgever betaalde bedragen eerst te laten strekken tot betaling van de incassokosten, dan de opeisbare wettelijke handelsrente en dan het openstaande factuurbedrag.

5.4. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Legaltree de werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Legaltree is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Legaltree heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is, behoudens het bepaalde in artikel 6.2, beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is. Op verzoek van opdrachtgever kan specifieke nadere dekking worden verzorgd.

6.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 100.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de redelijke en aantoonbare kosten ter voorkoming of beperking van schade; b) de redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, behoudens in het geval van een proceskostenveroordeling, in welk geval die veroordeling geldt; en c) zaakschade.

Wanneer sprake is van herhaald of voortdurend nalaten of handelen dat tot aansprakelijkheid leidt, wordt dit voor de toepassing van dit artikel 6.2 beschouwd als eenmalig handelen of nalaten en toegerekend aan het jaar waarin dit handelen of nalaten begon. Een vordering uit hoofde van dit artikel 6.2 kan uitsluitend tegen de individuele Legaltree Partner die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard (althans, wanneer de Legaltree Partner daarin zijn praktijk uitoefent: tegen diens praktijkvennootschap) worden ingesteld; opdrachtgever doet door het verlenen van een opdracht aan Legaltree afstand van het recht om, buiten de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte gevallen, enige andere persoon of rechtspersoon aan te spreken.

6.3. Behoudens opzet of grove schuld van Legaltree is Legaltree niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onveilige elektronische communicatie, virussen (in welke vorm dan ook), spamfilters, virusscanners etc.

6.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere aanspraak op Legaltree als de opdrachtgever niet binnen een (1) maand nadat hij bekend raakte of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit, Legaltree daar schriftelijk over in kennis heeft gesteld en verjaart iedere vordering tot schadevergoeding in elk geval indien de opdrachtgever niet binnen zes maanden na dat moment in rechte een vordering tegen Legaltree instelt.

6.5 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte, uitval van stroom of stroomstoring, uitval van IT faciliteiten, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door (toe)leveranciers van Legaltree of door Legaltree ingeschakelde derden.

7. Inschakeling van derden

7.1. Legaltree is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (waaronder: andere advocaten , deurwaarders, notarissen, accountants, vertalers, andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover Legaltree dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht.

7.2. Indien Legaltree een derde als bedoeld in het vorige lid inschakelt om in verband met de uitvoering van de opdracht werkzaamheden te verrichten, is Legaltree niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

7.3. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle door Legaltree uitgevoerde opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractvoorwaarden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval Legaltree deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractvoorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

8. Archivering

8.1. Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Legaltree vrij staat het dossier te vernietigen.

9. Derdengelden

9.1. Legaltree heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden Legaltree, welke ten behoeve van Legaltree een derdengeldrekening beheert overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

9.2. Legaltree sluit, mede namens Stichting Beheer Derdengelden Legaltree, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met, het door enige bank niet voldoen aan haar verplichtingen.

9.3. Derdengelden die aan de opdrachtgever toekomen kunnen worden aangewend ter voldoening van een declaratie van Legaltree, tenzij de opdrachtgever de betreffende declaratie binnen een redelijke termijn heeft betwist.

10. Gegevens en communicatie

10.1. Legaltree zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.

10.2. Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Legaltree verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Legaltree bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.

10.3. Bij de uitvoering van de opdracht zal Legaltree in veel gevallen gebruik maken van elektronische communicatie. De opdrachtgever erkent dat dergelijke communicatie niet veilig is en dat het onder omstandigheden mogelijk is om dergelijke communicatie af te luisteren, af te vangen, te manipuleren of te vertragen. Door bijvoorbeeld spamfilters is het mogelijk dat elektronische communicatie in het geheel niet aankomt.

10.4 Op https://legaltree.nl/nl/privacy/ is de meest recente versie van de privacyverklaring van Legaltree te vinden, die van toepassing is op de rechtsverhouding met Legaltree.

11. Klachtenregeling

11.1. Legaltree hanteert een klachtenreglement dat te raadplegen is op https://legaltree.nl/over-legaltree/klachtenreglement/ en dat op eerste verzoek kosteloos zal worden toegezonden.

11.2. Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat en/of aan de klachtenfunctionaris van Legaltree.

11.3. Uitgangspunt van het klachtenreglement van Legaltree is dat de opdrachtgever binnen een maand na het indienen van de klacht tevreden wordt gesteld en een oplossing wordt gecreëerd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op de rechtsverhouding tussen Legaltree en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. De rechter van de rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Legaltree en de opdrachtgever.

13. Overige bepalingen

13.1. Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.

13.2. Legaltree is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden op de hoogte is gesteld.

13.3. Voor zover enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling wordt geacht te worden vervangen met een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.