Algemene voorwaarden Legaltree

Download als PDF: Algemene Voorwaarden Legaltree 2021 NL

1. Toepasselijkheid Versie

1.1. Deze algemene voorwaarden (de “AV”) zijn van toepassing op alle door Legaltree uitgevoerde opdrachten (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) en op daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen (de “opdracht”). Van de AV kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.2. Onder “Legaltree” wordt in de AV mede begrepen: alle aan Legaltree B.V. verbonden advocaten en (kandidaat-)notarissen – of, indien van toepassing, hun praktijkvennootschappen – die op de website www.legaltree.nl als Legaltree Partner worden vermeld (de “Legaltree Partners” en ieder van hen (een “Legaltree Partner”). Legaltree vormt een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur en in de zin van art. 18.1 van de Wet op het notarisambt.

1.3. De AV worden tevens bedongen ten behoeve van (rechts)personen die betrokken zijn bij de opdracht, of voor wiens handelen of nalaten Legaltree aansprakelijk kan zijn.

2. Opdracht

2.1. De opdracht wordt geacht te zijn verstrekt aan de betreffende Legaltree Partner die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard, of – indien van toepassing – door de praktijkvennootschap van de betreffende Legaltree Partner.

2.2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover dit volgt uit de AV.

2.3. Legaltree adviseert uitsluitend over Nederlands recht.

2.4. Legaltree kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop Legaltree van de cliënt informatie heeft ontvangen die voor de uitvoering van de opdracht van belang is.

2.5. Legaltree mag de opdracht beëindigen, ook voordat deze is voltooid of als de opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan. De opdracht eindigt ook als de Legaltree Partner (of degene die de betreffende praktijkvennootschap voert) overlijdt. In het laatste geval kan de opdracht met toestemming van de cliënt door een andere Legaltree Partner worden overgenomen. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW wordt uitgesloten. Als op het moment van beëindiging van de opdracht sprake is van vertegenwoordiging in rechte ten behoeve van de cliënt, zal Legaltree zich aan de procedure onttrekken. Als procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht is gesteld, zal de cliënt een andere advocaat opdracht geven de werkzaamheden over te nemen.

2.6. De opdracht kan door de cliënt uitsluitend worden opgezegd en niet worden ontbonden. Legaltree kan niet worden verplicht ontvangen bedragen terug te betalen, op welke grond dan ook.

2.7. Legaltree voert de opdracht zelfstandig uit en staat niet in een gezagsverhouding tot de cliënt. Legaltree bepaalt zelf de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd, met inachtneming van de redelijke instructies van de cliënt.

3. Honoraria en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten honoraria van Legaltree Partners en verschotten. Alle overeengekomen bedragen zijn exclusief btw (indien van toepassing).

3.2. Tenzij met de cliënt uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. De uurtarieven van Legaltree Partners kunnen verschillen. Als een vaste prijs is afgesproken, behoudt Legaltree zich het recht voor om werkzaamheden die buiten de opdrachtomschrijving vallen boven op die vaste prijs in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

3.3. Verschotten zijn kosten die Legaltree maakt ten behoeve van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht (zoals griffierechten en kosten van deurwaarders, koeriers, vertalers en het handelsregister).

3.4. Legaltree heeft het recht om het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan te passen.

3.5. Legaltree kan van de cliënt een voorschot verlangen. Een voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande factuur of facturen.

4. Betaling

4.1. Het honorarium (met de eventuele verschotten) wordt in beginsel maandelijks gefactureerd.

4.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij met Legaltree anders is overeengekomen. Aan de cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Eventuele klachten over de factuur moeten binnen de betalingstermijn kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur geldt als geaccepteerd. Facturen kunnen niet in contanten worden betaald.

4.3. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de cliënt in verzuim en zijn de wettelijke handelsrente en de volledige kosten voor buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso verschuldigd. Legaltree behoudt zich het recht voor de door de cliënt betaalde bedragen eerst te laten strekken tot betaling van de incassokosten, dan de opeisbare wettelijke handelsrente en dan het openstaande factuurbedrag.

4.4. Als een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Legaltree de werkzaamheden opschorten nadat de cliënt van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Legaltree is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Legaltree heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Legaltree in verband met de uitvoering van de opdracht of op welke andere grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval van toepassing is. Op verzoek en kosten van de cliënt kan specifieke nadere dekking worden verzorgd. Niet-naleving van artikel 10.2 van de AV kan tot vermindering of uitsluiting van verzekeringsdekking leiden.

5.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Legaltree beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 100.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de redelijke en aantoonbare kosten ter voorkoming of beperking van schade; b) de redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, behoudens in het geval van een proceskostenveroordeling, in welk geval die veroordeling geldt; en c) zaakschade.

5.3. Legaltree is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onveilige elektronische communicatie, virussen (in welke vorm dan ook), spamfilters, virusscanners etc.

5.4. Als Legaltree een derde inschakelt in het kader van de uitvoering van de opdracht, is Legaltree niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortschieten of onrechtmatig handelen van die derde.

5.5. De cliënt vrijwaart Legaltree voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht; deze vrijwaring omvat tevens kosten van juridische bijstand.

5.6. Een aanspraak op Legaltree vervalt als de cliënt niet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand nadat hij bekend raakte (of redelijkerwijs bekend kon zijn) met de schadeveroorzakende gebeurtenis Legaltree daar schriftelijk van in kennis heeft gesteld. Een vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval als de cliënt niet binnen zes maanden na dat moment in rechte een vordering tegen Legaltree instelt.

6. Inschakeling van derden

6.1. Legaltree is bevoegd namens de cliënt derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen voor zover dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst is.

6.2. Derden willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Legaltree is bevoegd om namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van een in te schakelen derde te aanvaarden.

7. Archivering

Het dossier van de cliënt wordt gedurende minimaal vijf jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Legaltree vrij staat het dossier te vernietigen.

8. Gegevens en communicatie

8.1. Op grond van wet- en regelgeving is Legaltree verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties en/of (grensoverschrijdende) constructies onder bepaalde omstandigheden aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de cliënt (i) bekend te zijn met deze verplichtingen, (ii) alle benodigde gegevens te zullen verstrekken en (iii) in te stemmen met de naleving van deze verplichtingen door Legaltree.

8.2. Bij de uitvoering van de opdracht zal Legaltree in veel gevallen gebruik maken van elektronische communicatie. De cliënt erkent dat dergelijke communicatie niet intrinsiek veilig is en dat het onder omstandigheden mogelijk is dergelijke communicatie af te luisteren, af te vangen, te manipuleren of te vertragen.

9. Klachtenregeling

9.1. Legaltree hanteert een klachtenreglement (het “Reglement”). Het Reglement is te vinden op https://legaltree.nl/nl/over-legaltree/klachtenreglement/ en wordt op eerste verzoek kosteloos per e-mail toegezonden.

9.2. Het Reglement biedt een cliënt de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen over het optreden van een Legaltree Partner of over de factuur. De klacht kan worden gericht aan de betreffende Legaltree Partner en/of aan de in het Reglement genoemde functionaris.

9.3 Op notariële werkzaamheden van aan Legaltree verbonden (kandidaat-)notarissen is ook van toepassing de Verordening Klachten- en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

10. Afsluitende bepalingen

10.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Legaltree en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Legaltree en de cliënt.

10.3. Van de AV is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de AV, prevaleert de Nederlandse tekst.

10.4. Legaltree is gerechtigd de AV te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling van de AV is bindend voor de cliënt, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de cliënt schriftelijk van de wijziging of aanvulling van de AV op de hoogte is gesteld.

10.5. Voor zover enige bepaling uit de AV nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van de AV onverminderd van kracht. De getroffen bepaling wordt geacht te worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.