Artikelen door Tamara Novakovski

Podcast: Ruime toerekening bij letselschade

Legaltree-partners Antoinette Collignon, specialist aansprakelijkheid, (grensoverschrijdende) letselschade en IPR en Tamara Novakovski, specialist aansprakelijkheid en schadevergoeding, in gesprek met Legaltree directeur en oud-minister Ard van der Steur over voorzienbaarheid, predispositie en ruimere toerekening bij letselschade (HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:590).

Hoe schrijf je kortere processtukken?

De gerechtshoven mogen in procesreglementen (en in iedere individuele zaak) beperkingen stellen aan de omvang van processtukken en daaraan de consequentie verbinden dat een processtuk wordt geweigerd, aldus de Hoge Raad in HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:824. Partijen kunnen een verzoek doen om een processtuk van een grotere omvang in te dienen of een aanvullende […]

Uit de causaliteitstoolkit van de rechter: proportionele aansprakelijkheid (deel 2)

Met het arrest Nefalit/Karamus (HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092, NJ 2011, 250) heeft de Hoge Raad een nieuwe tool geïntroduceerd om met causaliteitsonzekerheid om te gaan: het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid. In dat arrest heeft de Hoge Raad toegelicht wanneer, waarom en hoe proportionele aansprakelijkheid dient te worden toegepast (zie ook Blog 4). De […]

Uit de causaliteitstoolkit van de rechter: proportionele aansprakelijkheid (deel 1)

In mijn eerdere blogs besprak ik welke middelen de rechter tot zijn beschikking heeft om de benadeelde bij causaliteitsonzekerheid tegemoet te komen. De eerste vier tools uit de causaliteitstoolkit van de rechter (vaststaande feiten, rechterlijk vermoeden, verzwaring motiveringsplicht en omkering van de bewijslast) kwamen aan de orde in  Blog #2 en de omkeringsregel in Blog […]

Het vereiste van causaal verband

Het vereiste van causaal verbandWie het heeft over aansprakelijkheid en schade, heeft het onvermijdelijk ook over causaal verband. In geval van een toerekenbare tekortkoming, is de schuldenaar aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt (artikel 6:74 BW). En degene die een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de benadeelde […]

Podcast: De schadestaatprocedure

Wat is de schadestaatprocedure en hoe ziet deze procedure eruit? Wanneer kies je voor een schadestaatprocedure? Waar moet je op te letten als je een verwijzing naar de schadestaatprocedure wilt? Kan de rechter ook ambtshalve naar een schadestaatprocedure verwijzen? Legaltree-partner Tamara Novakovski, specialist aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, in gesprek met Legaltree directeur en oud-minister Ard van […]

Podcast: Vier tips hoe om te gaan met de omvangslimiet van processtukken in hoger beroep

De gerechtshoven in Nederland hebben per 1 april 2021 een limiet gesteld aan de lengte van processtukken. Legaltree-partner Tamara Novakovski, specialist procesrecht en aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, bespreekt deze maatregel met Legaltree-directeur Ard van der Steur en geeft vier praktische tips voor beter leesbare, duidelijkere en bondigere processtukken. Legaltree · Vier tips hoe om te gaan […]

Podcast overheidsaansprakelijkheid: stelplicht en bewijslast ten aanzien van conditio sine qua non verband

Vervolg podcast “Overheidsaansprakelijkheid: Besluitaansprakelijkheid en vereiste van conditio sine qua non verband”. Hoe zit het met de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van het conditio sine qua non verband in het algemeen en bij besluitaansprakelijkheid in het bijzonder? Welke tools hebben rechters om het conditio sine qua non verband aan te nemen en hoe […]

Podcast overheidsaansprakelijkheid: Besluitaansprakelijkheid en vereiste conditio sine qua non verband; bespreking arrest HR 25 september 2020

Wat is besluitaansprakelijkheid? Hoe stel je het conditio sine qua non verband vast bij besluitaansprakelijkheid? Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk? Kortom, over waarom een onrechtmatig besluit lang niet altijd leidt tot een schadevergoedingsplicht van het bestuursorgaan… Legaltree-partner Tamara Novakovski, specialist aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, in een interview door Legaltree directeur en oud-minister Ard van […]