Annotatie Hof Den Haag, 31 mei 2016, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.

Annotatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, Hof Den Haag, 31 mei 2016, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V., Ondernemingsrecht 2016/89, Wolters Kluwer.

Lees de annotatie hier.