Annotatie Rb. Den Haag, 17 maart 2015, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.

Annotatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, Rb. Den Haag, 17 maart 2015, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V., Ondernemingsrecht 2015/60, Wolters Kluwer.

Lees de annotatie hier.