Mededinging & Aanbesteding

Doel van zowel het mededingings- als het aanbestedingsrecht: eerlijke kansen creëren voor zoveel mogelijk spelers op de markt. Het is een terrein waarop Legaltree veel ervaring heeft opgedaan.

In het mededingingsrecht draait het om (het voorkomen van) kartelovertredingen, het concentratietoezicht van ACM en de Europese Commissie en het verbod op het misbruik van economische machtsposities. De advocaten van Legaltree staan u niet alleen bij met advies, maar ook tijdens procedures. Een groot deel van ons werk bestaat uit het adviseren van ondernemingen om mededingingsrechtelijke problemen te voorkomen.

Dat doen we op een pragmatische manier: óf u krijgt van ons een oplossing, óf u krijgt een helder advies. Ook staan we ondernemingen bij in procedures gericht tegen besluiten van ACM en adviseren we voorafgaand of tijdens dawn raids (onaangekondigde onderzoeken door ACM). We hebben ervaring met het melden van concentraties bij ACM en adviseren geregeld over verticale afspraken (distributie, franchise en agentuur), non-concurrentiebedingen, gezamenlijke ontwikkeling en mededingingsrechtelijke compliance.

Cliënten van de sectie zijn onder andere aanbestedende diensten (zoals gemeentes), zorginstellingen, maakbedrijven, producenten, importeurs, distributeurs, ondernemingen in de culturele sector, energiemaatschappijen en agrarische ondernemingen.

Om eerlijke concurrentie te bewaken, is in 1998 de Mededingingswet ingevoerd en houdt de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) toezicht op het naleven van de mededingingsregels.

Het mededingingsrecht stelt grenzen aan de samenwerking tussen bedrijven en verbiedt kartelvorming en misbruik van economische machtsposities. Op grond van de wet is het bovendien soms nodig voorgenomen fusies, overnames of joint ventures te melden bij de ACM en kan staatssteun verboden zijn. Op overtreding van de mededingingsregels staan hoge boetes en afspraken in strijd met de mededingingsregels zijn nietig. Wie deelneemt aan een kartel kan worden geconfronteerd met schadeclaims van afnemers.

Het is daarom verstandig scherp te zijn op naleving van de mededingingsregels. Houd er bovendien rekening mee dat het mededingingsrecht ook regels geeft voor bijvoorbeeld afspraken over exclusieve samenwerking, non-concurrentiebedingen, distributie, franchise, agentuur en toelevering.

Legaltree adviseert over het mededingingsrecht en staat ondernemingen bij in procedures tegen de ACM en andere geschillen waarin het mededingingsrecht een rol speelt. We hebben ervaring met het melden van concentraties en adviseren en procederen geregeld over kartelboetes, samenwerking tussen ondernemingen, kartelschades, compliance, misbruik van machtspositie en verboden staatssteun.

Jaarlijks koopt de overheid voor ruim € 57 miljard in. Bij investeringen boven een bepaald bedrag gelden de Europese aanbestedingsregels, met name de Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Die regels hebben vooral als doel om een interne markt voor overheidsopdrachten binnen de Europese Unie te scheppen. Daarnaast is er bij een aanbesteding voor alle kandidaten een eerlijke kans om de opdracht binnen te halen.

De aanbestedingsregels zijn van toepassing op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wie moeten onder andere aanbesteden?

  • het rijk
  • gemeenten, provincies en waterschappen
  • publiekrechtelijke instellingen (onder andere universiteiten, scholen)
  • bedrijven werkzaam in speciale sectoren, zoals lucht- en zeehavens, energiebedrijven, waterleidingbedrijven en de post

Drempelwaarden

Europese richtlijnen bepalen het bedrag waarboven overheden Europees moeten aanbesteden. De hoogte van de drempelwaarde is afhankelijk van het soort opdracht (voor werken, leveringen of diensten). Deze drempelbedragen worden elke twee jaar vastgesteld.

Bekendmaking

Opdrachten boven de Europese drempelwaarde moeten vooraf worden bekendgemaakt in het Europese publicatieblad. Opdrachten zijn ook te bekijken op de Tenders Electronic Daily. Zo kan elk bedrijf uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht. Onder de drempelwaarden zijn overheden niet verplicht om een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. Voor dergelijke nationale aanbestedingen gelden wel de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie.

Dit betekent dat:

  • inschrijvers op gelijke wijze moeten worden behandeld
  • de gevolgde aanbestedingsprocedure duidelijk en controleerbaar is
  • met vooraf vastgestelde eisen en criteria
  • die gedurende de aanbesteding en daarna op dezelfde wijze worden uitgelegd en toegepast

Ook moeten de eisen en criteria in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht en moet de opdracht op een passende wijze worden bekendgemaakt.

De praktijk

De aanbestedingsadvocaten van Legaltree zijn zowel actief voor aanbestedende diensten als voor inschrijvers. Voor een aanbestedende dienst kan dat bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van het bestek en/of de gunningsleidraad en het helpen nadenken over geschikte eisen en criteria. Ook het implementeren van nieuwe elementen, zoals sociale criteria of duurzaamheid, kan een reden zijn om een van onze specialisten in te schakelen.

Inschrijvers begeleiden we bij het stellen van de juiste vragen als aspecten van een aanbesteding niet duidelijk zijn of bij het controleren van een inschrijving: voldoet die aan alle eisen?

Rechtsbescherming

Rechtsbescherming is een onlosmakelijk onderdeel van iedere aanbestedingsprocedure. In de brief met het gunningsvoornemen is in het algemeen een termijn van 15 dagen opgenomen. Binnen die termijn moet een inschrijver die het niet eens is met het gunningsvoornemen een kort geding aanhangig maken, om zijn bezwaren aan de rechter voor te leggen. Een klager heeft hiervoor een (aanbestedings)advocaat nodig.

Na ontvangst van de dagvaarding voor het kort geding zal ook de aanbestedende dienst een advocaat inschakelen om de kwestie te laten beoordelen en op de zitting verweer te voeren. Bij een aanbestedingskortgeding zijn spelen ook de belangen van een derde, de voorgenomen winnaar, een rol. Een voorgenomen winnaar kan daardoor procespartij worden bij het kort geding tussen de klager en de aanbestedende dienst. In alle gevallen kan Legaltree begeleiding bieden.

Partners