Overheid en Onderneming

De centrale overheid decentraliseert. Daardoor hebben andere overheden het drukker dan ooit. Het gevolg is dat ondernemingen worden geconfronteerd met regels die lokaal nogal eens kunnen verschillen. Houden ze zich een keer (per ongeluk) niet aan de regels? Dan is er kans op bestuurlijke sancties of het intrekken van vergunningen of subsidies. En dat niet alleen: als die overheid een besluit openbaar maakt, kan een ondernemer reputatieschade oplopen. En ook overheden zelf zijn vaak onderwerp van kritiek en discussie in de media.

Bij Legaltree vindt u de jarenlange ervaring in de advocatuur en in het bijzonder in het bestuurs- en publiekrecht die u verder brengt. Of het nu gaat om adviseren of procederen: we werken efficiënt en pragmatisch. Niet alleen in puur juridische aangelegenheden, ook hebben we oog voor de publieke opinie en het risico op reputatieschade

De advocaten van de sectie Overheid & Onderneming werken zowel voor overheidsinstellingen (gemeentes, zelfstandige bestuursorganen) als voor private ondernemingen.

Voor welke onderwerpen kunt u bij Legaltree terecht?

Overheidstoezicht en handhaving

Verschillende overheden en overheidsinstellingen houden toezicht op de naleving van wetten en regels. Dat gebeurt door sancties op te leggen of, zoals in het mededingingsrecht steeds gebruikelijker wordt, door aanwijzingen te geven, afspraken met ondernemingen te maken over toekomstig gedrag (toezeggingsbesluiten) of informele zienswijzen te geven. De partners van Legaltree hebben hier brede ervaring mee.

Zie Sancties en Bestuurlijk gezondheidsrecht

Vergunningen

Bij vergunningen zijn de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen van bezwaar en (hoger) beroep gebruikelijk. Legaltree heeft de specialisten in huis die regelmatig betrokken zijn bij dergelijke procedures, met name op het gebied van Gereguleerde markten en Duurzame Energie & Omgeving.

Contracteren met de overheid

Overheden zijn grote opdrachtgevers op het gebied van producten en diensten, met name in de bouw. In veel bouwprojecten is de overheid bovendien eigenaar van de bouwlocatie en worden de gronden vervolgens uitgegeven aan een projectontwikkelaar. Het sluiten van een contract met een overheidspartij kan onder de Aanbestedingswet vallen. Ook hebben veel overheden onderlinge contracten, bijvoorbeeld om gezamenlijk op te trekken op het gebied van sociale voorzieningen of afvalverwijdering. Een overheid en de partij die met een overheid contracteert, dienen zich te realiseren dat een overheid een andere contractspositie heeft dan een private partij. Legaltree heeft veel ervaring met het sluiten van contracten met de overheid en met het aanbestedingsrecht. Ook begeleiden we partijen die hun publiek-private samenwerking vorm willen geven.

Meer informatie over aanbesteden vind u hier: Mededinging & Aanbesteding

Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob)

Uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is dat overheidsinformatie openbaar is. Maar het is niet altijd wenselijk voor personen of bedrijven dat die informatie ook daadwerkelijk boven water komt. Bijvoorbeeld als het gaat om informatie met vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Dreigen er gegevens openbaar te worden gemaakt die u liever niet op straat ziet belanden? Legaltree treedt daar namens u tegen op. Ook zijn we u van dienst als u juist informatie los wilt krijgen bij de overheid – of die zelfs wilt afdwingen via gerechtelijke stappen. Legaltree adviseert ook bestuursorganen over Wob-gerelateerde kwesties. Daardoor zijn we vanuit verschillende invalshoeken bekend met de wet.

Subsidies

Bij het verlenen van subsidies gelden vaak complexe voorwaarden, zowel Europees, nationaal als regionaal. Ook bij het uitvoeren van gesubsidieerde activiteiten zijn er hobbels te nemen. De praktijk is meestal weerbarstiger dan vooraf bij de subsidieverlening werd voorzien. Wijziging van politieke verhoudingen kan weer leiden tot de heroverweging van subsidietaken.

Daarnaast kan als sanctie een subsidie ook gedeeltelijk worden ingetrokken. Dat maakt het terrein van subsidieverlening niet eenvoudig. Legaltree adviseert subsidieverleners bij het opstellen van de subsidieverordening, de subsidiebesluiten en vaststellingsbesluiten. Subsidieontvangers kunnen op onze expertise rekenen bij de uitleg van subsidievoorwaarden, de subsidieoverdracht of een dreigende beëindiging. Dat doen we voor uiteenlopende cliënten, onder meer in de zorgsector, de transportsector, onderwijs en onderzoek en de cultuursector.

Staatssteun

Staatssteun is (financiële) hulp van de overheid voor een onderneming of branche, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of de mogelijkheid om goedkoper grond van de overheid te kopen. In veel gevallen is die steun verboden, omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie. Lidstaten moeten daarom staatssteun aanmelden bij de Europese Commissie. Keurt die de steunmaatregel goed? Dan geldt het verbod niet.

Op het staatssteunverbod bestaan uitzonderingen. Zo geldt er bijvoorbeeld sinds 2014 een vrijstelling voor onder andere regionale steun, investeringssteun aan het mkb, steun voor de aanleg van breedbandnetwerken, de bescherming van het milieu en voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Heeft u deskundig advies nodig? Legaltree staat voor u klaar.

Overheidsdeelnemingen

Overheden hebben ook privaatrechtelijke publieke taken. Zo nemen veel gemeenten, provincies en andere overheden deel in stichtingen, vennootschappen en verenigingen. Zo’n deelneming kan gecompliceerde juridische vragen opleveren: kan zo’n samenwerkingsverband wel besluiten nemen waar bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen open staan? En valt informatie die wordt gedeeld tussen de private entiteit en de achterliggende publieke rechtspersonen onder de openbaarmakingsverplichtingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur?

Een ander voorbeeld: een uitkering door private rechtspersonen waarbij publieke partijen betrokken zijn, kan in sommige gevallen worden aangemerkt als subsidie. De partners van Legaltree worden geregeld betrokken bij dergelijke kwesties. Overheidsdeelnemingen waarmee we te maken hebben gehad zijn bijvoorbeeld het Havenbedrijf van Amsterdam en de Port of Rotterdam, de Bank Nederlandse Gemeenten, luchthaven Schiphol, energiemaatschappijen en uitvoerders van betaald parkeren.

Onteigening en/of voorkeursrecht, overheidsaansprakelijkheid, nadeelcompensatie Wet Bibob

Een misstap in het verleden kan vergaande gevolgen hebben. Bedrijven lopen het risico (zelfs na betaling van de boete, het uitzitten van de straf of een regeling met de officier van Justitie) hun activiteiten te moeten staken, doordat de vergunningen worden ingetrokken. Daarom is het van groot belang om al vroeg in lopende handhavingstrajecten de dreiging van de Wet Bibob te overwegen en deze met de autoriteiten te bespreken. Is dat niet gebeurd en komt de wet toch aan de orde? Ook dan is proactief handelen van belang. Legaltree heeft veel ervaring opgedaan in de afvalsector, de sportsector, de vastgoedsector en de horeca.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Steeds vaker wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) als voorwaarde gesteld om voor een functie in aanmerking te komen. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers; bijvoorbeeld als de onderneming wil worden geregistreerd op de VIHB-lijst. Als iemand een VOG aanvraagt onderzoekt Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het justitiële verleden van de aanvrager. Staat er een aantekening in het justitieel documentatieregister? Dan kan die ertoe leiden dat er geen vergunning wordt afgeven. Legaltree heeft de advocaten die u op maat kunnen adviseren wat de gevolgen zijn van een aantekening in het documentatieregister – en wat er aan te doen is als een VOG niet wordt afgegeven.

Belemmeringenwet Privaatrecht

Neemt u hierover contact op met een van onze onze gespecialiseerde partners.